En wat na de diagnose?

Misschien wil je wel dat je familie en vrienden nu weten wat autisme is, en wat dit concreet voor jezelf, je zoon of je dochter betekent. Dan kan je beroep doen op PsySense om dit op een avond of een zaterdagnamiddag aan je netwerk uit te leggen, op een eenvoudige manier, en op zo een manier dat de dingen die in de relatie met hen, moeilijk lopen, ook verklaard worden.

Kostprijs hiervoor is 120 Euro. (twee uur presentatie en voorbereidingstijd samen met jou). Afhankelijk van de afstand, wordt ook een kilometervergoeding gerekend.

Zelfhulpgroep

Je kunt contact opnemen met een zelfhulpgroep voor en door (jong-)volwassenen met autisme in Vlaanderen. Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft is welkom bij PASS. De afkorting staat voor Personen met een Autisme Spectrum Stoornis. Sommigen binnen deze groep gebruiken liever de afkorting PAS: Personen in het Autisme Spectrum.

PASS organiseert meetings waarop mensen met autisme elkaar kunnen ontmoeten. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld en ontstaan spontaan leermomenten. Voor wie zoekt naar een diagnose of ze net gekregen heeft kan er herkenning en erkenning worden gevonden. Ook een ongedwongen babbel met deelgenoten is mogelijk. Meer informatie vind je op http://www.autismevlaanderen.be/pages/werkingsaspect/passgroep

 

Mensen met autisme leren onder begeleiding van professionelen

Binnen PsySense worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor volwassenen met autisme, een recent overzicht vind je op onze agenda.

De brug is een onderdeel van autisme centraal, en biedt cursussen rond allerlei thema’s aan volwassenen met autisme. Meer info: www.autismecentraal.be

 

Basiscursus: omgaan met autisme.

Je zoon, dochter, partner … kreeg (recent) een diagnose autisme en je hebt talloze vragen over hoe het nu verder moet. Na de diagnose duiken geregeld vragen op over bepaalde situaties en/of gedrag waar je geen raad met weet?  Je wilt graag met bondgenoten overleggen, ervaringen uitwisselingen, oplossingen vinden voor vragen waar je anders alleen mee blijft zitten? Dan is de basiscursus iets voor jou. Na een inleiding over autistisch denken en de gevolgen daarvan op de ontwikkeling van iemand met autisme en zijn/haar omgeving gaat de groep aan de slag. Vertrekkende van de concrete vragen van elke deelnemer worden mogelijke oorzaken van bepaald gedrag en moeilijke situaties besproken en naar antwoorden gezocht. De basiscursus bestaat steeds uit zes dagdelen, en wordt op verschillende plaatsen in België georganiseerd. Voorwaarde: lid zijn van de Vlaamse Vereniging autisme.  Meer info: www.autismevlaanderen.be

 

Lotgenoten?

Je wilt je ervaringen delen? Je wilt kunnen vertellen aan iemand die hetzelfde meemaakt als jij waar je mee zit? Op de VVA (www.autismevlaanderen.be) kunnen ze je adressen geven van mensen die hetzelfde mee maken.  En ook voor praktische vragen kan je hier terecht, zoals hulp bij de zoektocht naar een goede babysit voor je zoontje of dochter

 

Professionele ondersteuning

Hebt je het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor u meest aangewezen soort(en) ondersteuning, al dan niet vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Vindt u uw weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) u wellicht helpen.  (www.dop-ovl.be)

 

Rechtstreeks Toegankelijke hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor u geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Het bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Dit kan gaan over:

 1. de organisatie van je huishouden;
 2. uw budget;
 3. uw administratie;
 4. uw werksituatie;
 5. leren zelfstandig wonen;
 6. relaties;
 7. de opvoeding van uw kinderen.

Alle thuisbegeleidingsdiensten bieden begeleiding aan die rechtstreeks toegankelijk is. Meer informatie kan u vinden via: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/7787683

Wie zelf moeite heeft met structuur en organisatie, kan ook al eens kijken bij de boekjes van Els Mattelin (vzw Dynamiek) en van Els Jacobs (de huishoudcoach). Budgetbegeleiding kan je in de meeste CAW’s krijgen (http://www.cawoostvlaanderen.be/budgetbegeleiding)

Thuisbegeleiding

Tanderuis vzw biedt opvoedingsondersteuning aan voor gezinnen met een persoon met autisme uit de provincie Oost-Vlaanderen. Ook in de andere provincies bestaan dergelijke diensten. Voor volwassenen houdt  dit in dat er een thuisbegeleider aan huis komt die samen met de persoon met autisme (en eventuele andere personen in het netwerk) knelpunten in het dagelijks leven bespreekt en samen naar concrete oplossingen zoekt. Dit omvat vrije tijd, relaties, wonen, werk ...
Het doel is de volwassenen zo onafhankelijk mogelijk laten functioneren. De thuisbegeleiders ondersteunen de persoon met autisme in de uitbouw van zijn of haar eigen sociaal netwerk. Thuisbegeleiding volwassenenwerking richt zich tot volwassenen met autisme van 18 tot 65 jaar uit Oost-Vlaanderen. Het betreft zowel volwassenen die in het ouderlijk huis wonen als volwassenen die zelfstandig wonen.

De aanmelding kan telefonisch gebeuren op donderdagvoormiddag op de aanmeldingslijn (09/339 15 76) of elektronisch (www.thuisbegeleidingautisme.be), waarna een intakegesprek plaats vindt. Thuisbegeleiding kan starten indien er vooraf een duidelijke diagnose werd gesteld en indien de inschrijving en erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is gebeurd. Bij het begin van de begeleiding wordt een begeleidingsovereenkomst opgemaakt en worden de doelstellingen van de begeleiding in een handelingsplan opgenomen.
De duur van de thuisbegeleiding is beperkt in tijd (maximum 3 jaar). De frequentie wordt bepaald door de module die gekozen wordt. Een zekere wachttijd voor opstart dient in acht genomen te worden. De bijdrage bedraagt 4.50 euro per sessie.

 

Inschrijving en erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het VAPH subsidieert personen met een handicap en diensten of voorzieningen op verschillende domeinen :

 • Hulpmiddelen en aanpassingen
  Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of wagen.

 • Diensten en voorzieningen
  Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang.

 • Persoonlijke-assistentiebudget
  Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een Persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

  Uiteraard kan niet eender wie eender welke tussenkomst aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden. Het VAPH wil ervoor zorgen dat iedereen net die bijstand krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Opdat het VAPH zou weten welke noden iemand precies heeft, is er een inschrijvingsprocedure uitgewerkt.

  Bij de inschrijving kijkt het VAPH niet enkel naar puur medische zaken. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven: wonen, werken, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat het advies van bijvoorbeeld de psycholoog of de orthopedagoog even belangrijk is als het advies van de arts.  Daartoe moet je een Multidisciplinair verslag hebben, dat opgemaakt is door een team dat hiertoe door het VAPH is erkend. Op www.vaph.be vindt u per provincie de adresgegevens terug. Bv De CM Midden Vlaanderen, C.A.W., de Dienst Geestelijke gezondheidszorg ‘De Drie stromen’ uit Dendermonde, RCGG Deinze-Eeklo-Gent, Cador en Ucro.

Begeleiding bij school

Het M-decreet stelt dat elke leerling op een reguliere school aangepast onderwijs moet krijgen, dat met zijn beperkingen rekening houdt, binnen proportionele aanpassingen. Bij het vervullen van zijn opdracht werkt het CLB raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Om dit te realiseren werkt het CLB op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met de school en de ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel  en de ouders staan daarbij centraal. Hierin vormen de principes van het handelingsgericht samenwerken een belangrijk aspect en worden zowel acties op leerlinggebonden vlak als met betrekking tot schoolondersteunend werken beoogd. Hiervoor neem je dus het best contact op met het CLB of de zorgcoördinator op school.

Ook aan de hogescholen en universiteiten kan je studiebegeleiding krijgen.

Bij UGent kan je binnen de faculteit bij de monitoraten informatie opvragen, en daarnaast heb psychologen, individuele begeleidingen  en groepstrainingen. (http://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen/overzicht.htm)

Bij de hogescholen is er vaak een zelfde systeem. Meer informatie vind je bv op: ( http://www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat/leercoaches), (http://fmw.hogent.be/studeren/studiebegeleiding/facultair),  (http://hogent.be/toekomstige-student/begeleiding/facultaire-studiebegeleiders), ( http://fmw.hogent.be/studeren/studiebegeleiding/centraal)

Maar misschien is thuisleren een ander alternatief? Sinz en auxilia zijn twee organisaties die jou ondersteunen via thuisonderwijs en bijlessen, en die je eventueel kunnen helpen om een diploma te halen met behulp van een examencommissie. Ook www.ajaboe.be is een goede start in Oost-Vlaanderen.

 

Begeleiding bij werk?

Heb je het moeilijk om een job te vinden en zou je graag wat extra ondersteuning krijgen? Dan is trajectbegeleiding misschien iets voor jou. Je krijgt jobbegeleiding op maat en doorloopt een aantal stappen tijdens je zoektocht naar werk. Eerst word je gescreend. Je consulent peilt tijdens één of meerdere gesprekken naar jouw mogelijkheden en verwachtingen.  Op basis van deze gesprekken stelt de consulent een trajectplan op.  Dit plan beschrijft welke stappen je moet ondernemen tijdens je zoektocht naar werk. Enkele mogelijke stappen:

 • Sollicitatietraining. In de jobclub leer je samen met andere werkzoekenden sollicitatietechnieken.
 • Praktijkgerichte opleiding. VDAB organiseert honderden opleidingen. Geen schoolse toestanden. Wat je leert kan je in je job ook toepassen.

 • Persoonsgerichte vorming. Je leert samen met andere werkzoekenden wat van jou verwacht wordt in een concrete werksituatie, hoe je correct omgaat met collega's en chefs, hoe je kan werken aan je zelfvertrouwen en hoe je op een positieve manier voor jezelf kan opkomen.

 • Opleiding in een bedrijf. Je volgt een IBO. Dit is een opleiding die gecombineerd wordt met een werkstage in een bedrijf. Op die manier kan je werkervaring opdoen en verhoog je je tewerkstellingskansen.  (www.vdab.be)

Heb je een indicatie dat je een arbeidshandicap hebt en heb je specifiekere begeleiding nodig, dan kan je individuele begeleiding krijgen van een GTB-consulent. Hierbij volg je een intensief traject dat uit verschillende stappen bestaat. Bij het uitstippelen van dit traject wordt er rekening gehouden met je individuele beperkingen en mogelijkheden. Deze individuele begeleiding is gratis, mits je in aanmerking komt voor deze maatregelen. Om dit na te gaan stap je het best naar een werkwinkel in jouw buurt. Zij verwijzen je door naar een GTB-consulent.  Vervolgens nodigt een consulent jou uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of je daadwerkelijk een arbeidshandicap hebt. Is dit het geval, dan dient je consulent een aanvraag in bij de provinciale dienst arbeidshandicapspecialisatie. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan heb je recht op bepaalde tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

Heb je al werk, dan kan je bij Cador terecht. Cador is door de VDAB erkend als een gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst en richt zich tot personen met (het vermoeden van) een arbeidshandicap. Deze dienst helpt je om een profiel op te maken van je arbeidscompetenties, op basis van informatie van meerdere disciplines (arts, psycholoog, ….), helpt je je te oriënteren naar de arbeidsmarkt en te bepalen of Bijzondere Tewerkstellingsmaatregelenen nodig zijn. Meer info zie je op www.cador.be

 

Literatuur

Websites

De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.
Wil je meer weten over autisme? Heb je vragen over de opvoeding van jouw kind met autisme en hoe je jouw kind in het dagelijkse leven kan ondersteunen? Zoek je gepaste ondersteuning? Wil je andere mensen informeren zodat jouw kind een plaats in onze samenleving krijgt?  Ontdek de antwoorden op deze vragen en nog vele andere op Participate-autisme.be, de website voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme.

 

Blogs van mensen met autisme

http://p3-t-is-autist.blogspot.be/

http://tistje.com/

http://ikbenanders.skynetblogs.be/

Blog van een mama

Tweejongensmama.blogspot.be

 

Boeken

Annelies Spek: autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Koppels:

Jan en Martha Kleingeld: De derde boom

Gisela & Christopher Slater-Walker: Een Asperger-relatie

Voor partners:

Els blijd-hoogewijs: Ass bij je man, wat dan?

Veerle beel: dag vreemde man

Cis Schiltmans: partners in autisme

Maxine Ashton: Als je partner Asperger-syndroom heeft

Vrouwen met autisme:

Henny Struik: niet ongevoelig

Rudy Simone: aspergirls

Gunilla Gerland: een echt mens